Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 
  
  
Oman pääoman tuotto, %   (ROE)     Tilikauden tulosx 100
 Oma pääoma + määrysvallattomien   omistajien osuus (keskimäärin vuoden aikana)
  
Sijoitetun pääoman tuotto, %   (ROI)  Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulutx 100
 Taseen loppusumma - korottomat   velat (keskimäärin vuoden aikana)
  
Omavaraisuusaste, %                       Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuusx 100
 Taseen loppusumma - saadut ennakot
  
LiikevoittoTulos ennen veroja ja rahoituseriä
  
  
KäyttökateLiikevoitto ilman poistoja ja arvonalentumisia
  
  
Verkkoliiketoiminta, %   liikevaihdostaVerkkoliiketoiminnan liikevaihtox 100
 Liikevaihto
  
Laimentamaton osakekohtainen   tulos, €Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta
 Keskimääräinen osakeantioikaistu   osakkeiden lukumäärä
  
Laimennettu oikaistu   osakekohtainen tulos, €Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta
 Laimennettu keskimääräinen   osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
  
Nettovelkaantumisaste   (gearing), %Korolliset velat - rahat ja pankkisaamisetx 100
 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
  
Nettorahoituskulut, %Rahoitustuotot ja -kulutx 100
 Liikevaihto
  
Osinko/osake, €Yhtiökokouksen vahvistama osinko   osaketta kohden. Viimeisen vuoden osalta hallituksen ehdotus   yhtiö-kokoukselle osingon määrästä.
  
Osinko/tulos ,%                                  Osinko/ osakex 100
 Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta/osake
  
Efektiivinen osinkotuotto,   %             Osakeantioikaistu osinko/osakex 100
 Osakeantioikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa
  
Hinta/voitto-suhde   (P/E-luku)         Osakeantioikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa
 Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta / osake
  
Oma pääoma/osake, €Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
 Laimentamaton   osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
  
Osakekannan markkina-arvo, €Osakkeiden lukumäärä x   pörssikurssi tilikauden lopussa
  
Vaihtoehtoiset tunnusluvut 
  
Alma   Media Oyj käyttää ja julkaisee lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen   paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen   vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut   raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.
Alma Media Oyj:n käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat:
  
Oikaistu   liikevoitto (MEUR ja % liikevaihdosta)Tulos ennen veroja ja rahoituseriä ilman oikaistuja eriä
  
Oikaistu käyttökateLiikevoitto ilman poistoja,arvonalentumisia ja oikaistuja eriä
  
Liikevoittoa oikaiseva erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää oikaisuerinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.
  
Korollinen nettovelka (MEUR)Korolliset velat - rahavarat