Hallitus

Tällä sivulla kerrotaan hallituksen kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnasta. Hallituksen tehtävänä on muun muassa vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet sekä käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös.

Hallituksen kokoonpano

Sivun sisältö:

  Esa Lager

  • Hallituksen jäsen vuodesta 2014, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
  • Syntynyt: 1959
  • Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri

  Keskeinen työkokemus

  • toimitusjohtajan sijainen, Outokumpu-konserni 2011–2013
  • talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), Outokumpu-konserni 2005–2013
  • rahoitus- ja hallintojohtaja, Outokumpu-konserni 2001–2004
  • rahoitusjohtaja, Outokumpu-konserni 1995–2000
  • Outokumpu-konserni, apulaisjohtaja 1991–1994
  • eri asiantuntija- ja päällikkötehtävissä, Kansallis-Osake-Pankki (pääkonttorin ulkomaantoiminnossa ja Lontoon sivukonttorissa) 1984–1990

  Keskeisimmät luottamustoimet

  • Stockmann Oyj, hallituksen jäsen 2017–
  • SATO Oyj, hallituksen jäsen 2016– , hallituksen puheenjohtaja 2015–2016, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–2015
  • Ilkka-Yhtymä Oyj, hallituksen jäsen 2011–, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–
  • Terrafame Oy, hallituksen jäsen 2015–

  Suomen kansalainen
  Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

  Esa Lager 370x370

  Hallituksen puheenjohtajana toimii Jorma Ollila ja varapuheenjohtajana Petri Niemisvirta. Hallituksen muut jäsenet ovat Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Päivi Rekonen ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

  Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Peter Immosta, Esa Lageria, Alexander Lindholmia ja Jorma Ollilaa lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Immonen on Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen, Esa Lager on Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen, Alexander Lindholm on Otava-konsernin toimitusjohtaja ja Jorma Ollila Otava Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja. 

  Alma Media Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 3-9 jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

  Kuvaus hallituksen toiminnasta

  Hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallituksen työjärjestys määrittelee yksityiskohtaisesti hallituksen toiminnan. Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin strategian ja tavoitteiden vahvistaminen sekä strategisesti merkittävistä investoinneista ja yrityskaupoista päättäminen. Hallitus seuraa yhtiötä kuukausiraporttien ja johdon toimittaman muun informaation avulla.

  Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

  • vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa toimenpiteitäpoikkeamien korjaamiseksi,
  • käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös,
  • hyväksyä strategisesti merkittävät yritys‐ ja kiinteistökaupat sekä investoinnit erillisen investointiohjeen mukaisesti,
  • päättää Alma Media Oyj ‐konsernin varainhankintaohjelmista ja –operaatioista erillisen rahoituspolitiikan mukaisesti,
  • hyväksyä Alma Media Oyj:n osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta,
  • läpikäydä vuosittain yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinta sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle sekä käynnistää tarvittaessa korjaustoimenpiteet,
  • hyväksyä tilintarkastajan tarjoamien muiden kuin tilintarkastuspalvelujen etukäteishyväksynnän periaatteet,
  • nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään toimitusjohtaja,
  • päättää nimitys-ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimisuhteen ehdoista,
  • vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio,
  • vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot,
  • vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta liikevaihdoltaan ja levikiltään merkittävien sanomalehtien ja aikakausilehtien vastaavien päätoimittajien nimittäminen ja erottaminen,
  • pitää vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous yhtiön tilintarkastajan kanssa,
  • päättää epätavalliset ja laajakantoiset asiat,
  • käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myöshallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle,
  • edustaa yhtiötä sekä antaa oikeus yhtiön edustamiseen ja päättää prokuroista,
  • hyväksyä periaatteet lahjoituksille yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 

  Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan n. 12 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamiseen. Näiden lisäksi pidetään 1-2 strategiakokousta, joissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia kullekin strategiajaksolle.

  Vuonna 2018 hallitus kokoontui 12 kertaa. Hallituksen puheenjohtaja toimi Petri Niemisvirta ja varapuheenjohtajana Catharina Stackelberg-Hammarén. Hallituksen jäseniä olivat Peter Immonen, Matti Korkiatupa, Esa Lager, Alexander Lindholm, Päivi Rekonen ja Heike Tyler.

  Hallituksen monimuotoisuus

  Hallitus on määritellyt monimuotoisuuspolitiikan

  Valiokunnat

  Alma Media Oyj:n hallitus on asettanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet.   

  Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

  Tarkastusvaliokunta

  Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan seuraamaan yhtiön sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on mm. lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, tilintarkastuksen prosessin seuranta, tilinpäätöksen ja muun taloudellisen raportoinnin valmistelun seuranta ja valvonta, merkittävien taloudellisten-, rahoitus- ja veroriskien seuranta sekä yhtiön taloudellisen tilan, rahoitustilanteen ja verotuksellisen aseman seuranta.

  Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa on läsnä tilintarkastaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Asiat esittelee konsernin talous- ja rahoitusjohtaja.

  Tarkastusvaliokunta 2019

  Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta ja Päivi Rekonen.

  Tarkastusvaliokunta 2018

  Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2018. Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Alexander Lindholm, Heike Tyler ja Päivi Rekonen.

  Tarkastusvaliokunta 2017

  Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2017. Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Matti Korkiatupa ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

  Tarkastusvaliokunta 2016

  Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2016. Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Matti Korkiatupa (17.3.2016 alkaen) ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Perttu Rinta toimi tarkastusvaliokunnan jäsenenä 17.3.2016 saakka.

  Tarkastusvaliokunta 2015

  Tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuonna 2015. Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Perttu Rinta ja Catharina Stackelberg-Hammarén. 

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitukselle sen tehtäviin kuuluvat nimityksiä, palkkausta, palkitsemista ja hallituksen itsearviointia sekä hyvän hallintotavan kehittämistä koskevat asiat. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta koskevat asiat esittelee toimitusjohtaja.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2019

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 8 kertaa vuonna 2018. Puheenjohtaja Peter Immonen, jäsenet Jorma Ollila ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2018

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2017. Puheenjohtaja Peter Immonen, jäsenet Petri Niemisvirta, Matti Korkiatupa ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2017

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2017. Puheenjohtaja Petri Niemisvirta, jäsenet Niklas Herlin (lokakuuhun 2017 saakka), Harri Suutari ja Mitti Storckovius.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2016

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 2 kertaa vuonna 2016. Puheenjohtaja Petri Niemisvirta, jäsenet Niklas Herlin, Harri Suutari (17.3.2016 alkaen) ja Mitti Storckovius (17.3.2016 alkaen). Esa Lagerja Erkki Solja toimivat nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä 17.3.2016 saakka.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2015

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2015 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Puheenjohtaja Petri Niemisvirta, jäsenet Esa Lager, Niklas Herlin ja Erkki Solja.

   

  Palkkiot

  Hallituksen palkkiot on esitetty Alma Median palkka- ja palkkioselvityksessä vuodelta 2018.

  Itsearviointi

  Hallitus on vuonna 2019 arvioinut toimintaansa ja työskentelytapojaan käyttämällä sisäistä itsearviointia.

  Henkilöstön edustus

  Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa on sovittu toteutettavaksi siten, että henkilöstöryhmien edustajat tapaavat vähintään neljännesvuosittain Alma Media Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ennen Alma Media Oyj:n hallituksen kokousta.