Alma Media -konsernin mediamyynnin ehdot

Voimassa 15.5.2018 alkaen

25.5.2018 sovellettavaksi tuleva EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR (General Data Protection Regulation) koskettaa kaikkia EU-jäsenmaiden organisaatioita, joissa käsitellään henkilötietoja.

Tämä tarkoittaa muutoksia ja toimenpiteitä myös mainostajalle. Lue lisää >>

1. Ehtojen soveltaminen

Ellei muuta ole sovittu, näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Alma Media -konsernin tuotteita ja palveluja koskeviin mediamyynnin sopimuksiin.

Alma Media –konsernin tuotteilla ja palveluilla tarkoitetaan jäljempänä kaikkia sekä painetuissa että sähköisissä muodoissa toimivia ja ilmestyviä Alma Media Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (yhdessä ”Alma” ja kukin erikseen ”Julkaisija”) omistamia ja edustamia tuotteita ja palveluja, mukaan lukien mm. painetut lehdet, näköislehdet, verkkosivut ja -palvelut, mobiilisivut ja -palvelut, uutiskirjeet, sähköpostisuorat sekä muut Alman mediat (”Media”). Nämä ehdot eivät kuitenkaan koske jakelua, lukijailmoittelua tai Kärkimedia-ilmoittelua. Alman markkinapaikkojen (mm. etuovi.com, vuokraovi.com, autotalli.com, monster.fi, gofinland.fi, toimitilat.kauppalehti.fi) osalta näitä ehtoja sovelletaan muiden ilmoitusten kuin varsinaisten markkinapaikkailmoitusten osalta. Ohjelmallisen ostamisen osalta näitä ehtoja sovelletaan siltä osin kuin kauppapaikan ehdot tai kauppatapa eivät muuta edellytä (kohtien 3, 11, 13-23 ja 28 ehdot soveltuvat kuitenkin aina myös ohjelmallisen ostamisen kautta tehtyihin sopimuksiin). 

Näitä ehtoja sovelletaan Alman myydessä Median tai Medioidensa mainos- ja ilmoitustilaa ja –ratkaisuja mainostajan, mainostoimiston, mediatoimiston tai muun mainonnan palveluyrityksen tai näiden edustajan (”Asiakas”) toimittamille mainoksille, ilmoituksille, kuville, videoille, yhteystiedoille ja muulle mainosaineistolle (”Aineisto”).  Mikäli mainostajan ilmoituksen on välittänyt mainos- tai mediatoimisto tai muu mainonnan palveluyritys tai mainostajan edustaja, vastaa kyseinen ilmoituksen välittäjä sovittujen ehtojen sekä näiden ehtojen noudattamisesta kaikilta osin kuin omista velvoitteistaan (mukaan lukien vastuu Aineiston sisällöstä sekä vastuu täydellä luottotappiovastuulla ilmoitusmaksusta). Kahden tai useamman Asiakkaan yhteisen Aineiston sisällöstä ja maksuista vastaa tilauksen tehnyt Asiakas.

Näitä ehtoja sovelletaan sekä yksittäisen ilmoituksen julkaisemiseen että kampanjoihin. Kampanjalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka varataan kerralla, ja jolla mainostetaan samaa tuotetta tai palvelua yhdessä tai useammassa Alman Mediassa. Saman Asiakkaan erilliset kampanjat katsotaan yhdeksi kampanjakokonaisuudeksi, jos kampanjoiden välinen tauko on seitsemän (7) päivää tai vähemmän, ja joissa on käytetty samaa Aineistoa ja/tai kohderyhmää. 

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus Asiakkaan Aineiston julkaisemisesta syntyy Asiakkaan tehdessä tilauksen Julkaisijalle joko kirjallisesti tai suullisesti. Julkaisija pyrkii lähettämään Asiakkaalle kustakin tilauksesta erillisen tilausvahvistuksen. Tilaus sitoo kuitenkin Asiakasta ilman vahvistustakin. Tilausvahvistusta ei tarvitse allekirjoittaa eikä palauttaa, jollei muutoin ole sovittu. Aineisto julkaistaan tilausvahvistuksessa mainitussa tai muutoin sovitussa Mediassa näiden ehtojen sekä kulloinkin voimassa olevien Julkaisijan toteutuskäytännön ja kyseistä Mediaa koskevien erityisehtojen mukaisesti.

3. Poikkeavat ja ristiriitaiset sopimusehdot

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen mediamyynnin sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Mikäli eri ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti osapuolten välisen sopimuksen ja/tai tilausvahvistuksen ehtoja (mikäli löytyy molemmat, sovelletaan ajallisesti myöhäisempää dokumenttia), toissijaisesti mediakohtaisia ehtoja ja ohjeita ja viimesijaisesti näitä ehtoja.

4. Hinnat

Medioiden verottomat julkaisuhinnat on ilmoitettu mahdollisessa tilausvahvistuksessa, sopimuksessa, tarjouksessa sekä kyseisen Median mediasivustolla. Ne ovat myös saatavilla kunkin Median mediamyynnistä. Mikäli hintojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti osapuolten välisen sopimuksen ja/tai tilausvahvistuksen (mikäli löytyy molemmat, sovelletaan ajallisesti myöhäisempää dokumenttia), toissijaisesti tarjouksen ja viimesijaisesti mediasivuston yleisen hinnaston hintaa. Ilmoitusten erikoisratkaisuista, lisäelementeistä ja niiden vaikutuksesta hintaan sovitaan aina erikseen.

Julkaisijalla on oikeus muuttaa hinnastojaan milloin tahansa. Muutoksista pyritään ilmoittamaan sekä mediasivustoilla että mediamyynnin tiedotteissa. Hinnanmuutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden aikana, joka seuraa kolmenkymmenen päivän kuluttua Julkaisijan hinnanmuutosta koskevasta ilmoituksesta. Hinnanmuutos koskee niitä sopimuksia, jotka tehdään ilmoituksen julkistamisen jälkeen.

Arvonlisävero ei sisälly ilmoitettuihin hintoihin. Julkaisija lisää hintoihin kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron sekä mahdolliset muut julkaisutoimintaan, ilmoitus- ja mainostuloihin liittyvät viranomaisten määräämät verot ja maksut. Ne eritellään laskussa erillisinä erinä.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti niiden voimaantulohetkestä lukien. Tällaiset korotukset koskevat myös jo aiemmin tehtyjä laskuttamattomia tilauksia.

Jos käsikirjoitus tai muu Aineisto edellyttää suurempaa kokoa kuin tilauksessa on mainittu, ilmoitus julkaistaan sen kokoisena kuin käsikirjoitus tai Aineisto vaatii ja laskutetaan suuremman koon mukaisesti. Jos käsikirjoitus tai muu Aineisto edellyttää pienempää kokoa kuin tilauksessa on mainittu, veloitetaan ilmoituksesta varatun tilan mukaisesti.

Ilmoitetun ilmoitushinnan lisäksi veloitetaan erillisen hinnaston mukaan sopimuksen ulkopuolisesta ilmoitusvalmistustyöstä. Vastoin luonnosta ja käsikirjoitusta tehdyt korjaukset veloitetaan korjaukseen käytetyn ajan mukaan. Mikäli Julkaisija muuttaa ilmoitusta tavalla, jolla on vaikutusta ilmoituksen hintaan, on Julkaisijan pyydettävä Asiakkaan suostumusta ennen ilmoituksen muuttamista, tai, mikäli Asiakasta ei tavoiteta, Julkaisijan tulee ilmoittaa muutoksesta viimeistään kolme (3) vuorokautta ilmoituksen julkaisemisen jälkeen.

5. Maksuehdot

Laskutus tapahtuu viimeistään kampanjan päätyttyä. Vakinaisten tiliasiakkaiden maksuaika on 14 vrk laskun päiväyksestä. Laskua koskeva huomautus on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksuajan ylityksestä peritään lain mukainen viivästyskorko. Lisäksi Julkaisijalla on oikeus periä Asiakkaalta viivästyneeseen maksuun liittyvät perintäkulut.

Julkaisija edellyttää luotollisessa mediamyynnissä yrityksiltä y-tunnusta ja kuluttaja-Asiakkailta henkilötunnusta. Uuden Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan aina. Asiakkaan tulee pyydettäessä toimittaa Julkaisijalle vakuuksia, mikäli Julkaisija edellyttää niitä. Maksuhäiriöt käsitellään tapauskohtaisesti. Julkaisijalla on oikeus olla julkaisematta Aineistoa Asiakkaan maksuhäiriötilanteissa ilman Asiakkaan oikeutta hyvitykseen.

Käteisasiakkaat suorittavat maksun Julkaisijan ilmoittamalle pankkitilille kolme (3) päivää ennen ilmoituksen julkaisupäivää. Tosite maksusta toimitetaan Julkaisijalle faxilla tai sähköpostilla.

Julkaisija varaa oikeuden muuttaa maksuehtoja.

6. Alennukset

Yleisiä alennusehtoja

Alma myöntää alennuksia eri perustein. Eri alennukset ovat toisensa poissulkevia, jollei toisin ole sovittu osapuolten välisessä sopimuksessa. Mahdollinen useamman alennuksen soveltamisjärjestys vaihtelee Medioittain.

Alennukseen oikeuttava sopimus on tehtävä ennen sopimukseen kuuluvan ilmoittelun aloittamista. Sopimuskertymään ei lasketa ilmoittelua, eikä alennusta sovelleta ilmoitteluun, joka on tehty ennen alennusta koskevan sopimuksen tekemistä. Sopimuksessa on sovittava, mitä Medioita se koskee.

Sopimuksen kertymään lasketaan ilmoittelu kaikissa sopimuksessa mainituissa Medioissa ja mahdolliset lisätyöveloitukset, myös Kärkimedian ja mainos- tai mediatoimiston kautta tuleva sopimuksessa mainittuihin Medioihin liittyvä nettolaskutus. Tulospohjaista mainontaa, ohjelmallista ostamista tai verkostotuotteita ei lasketa sopimuksen kertymään, ellei muutoin sovita. Nettomääräisellä sopimuskertymällä tarkoitetaan laskutettua arvonlisäverotonta loppusummaa, jossa on huomioitu kaikki alennukset, mediatoimistokorvaukset sekä ohjelmalliseen ostamiseen liittyvät komissiot (mikäli ohjelmallinen ostaminen lasketaan mukaan sopimuksen kertymään).

Sopimuskertymä määrittää alennusprosentin, jonka mukaan lopullinen Asiakkaan maksettavaksi tuleva hinta määräytyy. Alennusprosenttia ei sovelleta kaikkiin niihin ostoihin, jotka kerryttävät sopimuskertymää.

Sopimuksen kertymä ja alennustaulukot ovat Asiakaskohtaisia, eivätkä koske Asiakkaan konserniyrityksiä. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa yrityksiin, joista Asiakas omistaa yli puolet, mikäli nämä yritykset on mainittu Asiakkaan tehdyssä sopimuksessa.

Alennukset lasketaan painetuille ja sähköisille Medioille erillisten taulukoiden mukaan.

Alennusta ei sovelleta muiden kuin sopimuksessa mainittujen Medioiden kautta tuleviin tai välitettäviin ilmoituksiin.

Mikäli Asiakas jättää noudattamatta sopimusehtoja, pidättää Julkaisija itsellään oikeuden periä saatu alennus takaisin.

Mitkään mediamyynnin alennukset eivät koske jakelua, lukijailmoittelua, Kärkimedia-ilmoittelua tai varsinaista markkinapaikkanäkyvyyttä. Alennusta ei myöskään myönnetä lisäpalveluveloituksista tulospohjaisesta mainonnasta tai ohjelmallisesta ostamisesta.

Mainos- ja mediatoimistokorvaus

Bruttohinnoista laskettava mediatoimistoalennus voidaan myöntää sopimuksen tehneille mediatoimistoille. Tällöin mediatoimisto vastaa välittämänsä ilmoittajan Aineiston sisällöstä ja ilmoitusmaksusta. Muut toiminnalliset ja laadulliset kriteerit alennuksen saamiselle:

 1. Ilmoitusvaraukset toimitetaan aikataulujen mukaisesti. Niiden tulee sisältää kaikki se informaatio, joka takaa Asiakkaalle sujuvan palvelun Medioihin liittyvän mediapalvelun ja laskutuksen osalta;
 2. Ilmoitusaineisto toimitetaan aineistoaikataulujen sekä teknisten määräysten mukaisina;
 3. Ilmoitusmateriaali on sisällöltään Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen, lain, hyvän tavan ja viranomaismääräysten mukaista;
 4. Mainos- tai mediatoimisto noudattaa yhdessä sovittuja sopimusehtoja sekä näitä ehtoja; ja vastaa täydellä luottotappiovastuulla välittämistään ilmoituksista. Luottokelpoisuus edellyttää Almalle vaadittaessa annettua vakuutta sekä ilmoituslaskujen maksamista maksuehtojen mukaisesti.

7. Varaukset ja vahvistaminen

Ilmoituspaikat on varattava ennen julkaisupäivää. Printin osalta kuhunkin Mediaan sovelletaan sen omaa varausaikataulua. Verkkokampanjoiden osalta alustava varaus on voimassa 14 päivää, jonka jälkeen inventaari vapautetaan automaattisesti, jos varausta ei ole vahvistettu. Jos varaus tehdään alle 5 päivää ennen kampanjan alkua, emme enää ota vastaan alustavia varauksia, vaan varaus pitää tehdä vahvistettuna.   

8. Kampanjan peruuttaminen

Vahvistetun printtikampanjan peruutusehdot vaihtelevat Medioittain. Vahvistetun verkkokampanjan peruutusehdot ovat seuraavat:

Jos vahvistettu varaus perutaan 6-10 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 25% kampanjan nettohinnasta.

Jos vahvistettu varaus perutaan 4-5 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 50 % kampanjan nettohinnasta.

Jos vahvistettu varaus perutaan 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua tai myöhemmin, veloitetaan 100 % kampanjan nettohinnasta.    

9. Aineisto-ohjeet

Kaikki printtikampanjoiden Aineistot on toimitettava mediakohtaisen aineistoaikataulun ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki verkkokampanjoiden Aineistot on toimitettava viimeistään kolme (3) arkipäivää ja erikoisratkaisut viisi (5) arkipäivää ennen kampanjan alkua mediakohtaisten aineisto-ohjeiden mukaisesti.

Jos Aineistoa ei ole toimitettu ohjeiden mukaisesti tehtynä, se myöhästyy tai on teknisesti toimimaton tai sisällöllisesti arveluttava tai ulkoasultaan liian samankaltaista median toimituksellisen sisällön kanssa, Julkaisija ei takaa sitä, että ilmoitus julkaistaan tai kampanja alkaa haluttuna ajankohtana. Tällöin vähennetään kampanjan näkyvyyttä Aineiston myöhästymisen suhteessa.

Jos Julkaisijalla ei ole käytössä ohjeiden mukaista Aineistoa aikataulun edellyttämänä ajankohtana, mutta Julkaisija päättää silti julkaista ilmoituksen, Julkaisija ei vastaa paino-asun puutteellisuudesta. Tällaisessa tilanteessa Julkaisija voi myös sijoittaa ilmoituksen muualle kuin sovittuun paikkaan.

Julkaisija ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu virheellisen ilmoituksen poisjäämisestä tai kun ilmoitus julkaistaan muuna kuin sovittuna julkaisupäivänä Aineiston puutteellisuudesta johtuen.

Julkaisija ei voi taata, että verkkokampanjasta saadaan kerättyä raportti mikäli Aineisto toimitetaan myöhässä tai puutteellisena.

Edellä kuvatuissa tilanteissa laskutus on 100 % vaikka ilmoituksen tai kampanjan näkyvyys olisi rajoittunut, paino-asu olisi puutteellinen tai ilmoitus olisi sijoitettu muualla kuin sovittuun paikkaan. Mikäli Aineisto tulee ilmoitettua aineistoaikataulua myöhemmin, veloitetaan mediakohtaisen hinnaston mukainen myöhästymislisä. Tämän lisäksi veloitetaan kulut mahdollisista korjaustöistä ko. aineistossa. Jos toimitettuun Aineistoon joudutaan Julkaisijan toimesta tekemään muutoksia tai korjauksia, veloitetaan tehdystä työstä mediakohtaisen hinnaston mukaisesti.

Jos Aineisto aiheuttaa verkkokampanjan aikana teknisiä ongelmia Alman Mediassa tai Medioissa, Julkaisijalla on oikeus korvata se gif-versiolla tai poistaa mainos kokonaan Mediasta.

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada vedos valmistettavasta printti-ilmoituksesta, jos aineisto on toimitettu aineisto-aikataulun puitteissa.

10. Kampanja-aika

Medianäkyvyys on voimassa sovitun määräajan, kuitenkin korkeintaan yhden (1) kalenterivuoden. Verkkomainokset sijoitetaan paikoilleen media-ajan ensimmäisenä päivänä klo 10 mennessä, ellei muuta ole sovittu. Verkossa viikkokampanjat ovat maanantaista sunnuntaihin, ellei muuta ole sovittu.

Verkkokampanjaa varattaessa on ilmoitettava, montako mainosta kampanjaan tulee ja miten niitä halutaan vaihdettavan. Julkaisija hoitaa veloituksetta yhden vaihdon per kampanja. Useimmista vaihdoista veloitetaan tuntilaskutuksella, samoin kuin yllättävistä kampanjan aikana tapahtuvista vaihdoista. Veloitukset ovat mediakohtaisia.

11. Verkkokampanjoiden todennus ja näyttötakuu

Alma myy verkkokampanjoita näyttö-, aika- sekä klikkipohjaisesti. Kampanjat todennetaan Alman mainonnanhallintajärjestelmällä.

Näyttötakuu näyttöpohjaisissa kampanjoissa: Mikäli kampanja alittaa 95 % ostetusta näyttömäärästä, kampanjaa joko jatketaan kunnes näytöt täyttyvät tai puuttuvat näytöt hyvitetään Asiakkaan seuraavassa kampanjassa mainosnäyttöinä. Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta alle viisi (5) prosenttia, ei mainosnäyttöjä korvata. Mikäli Asiakkaan Aineisto on toimitettu myöhässä, Alma ei vastaa näyttötakuun toteutumisesta.

12. Mainospaikan muutokset

Mikäli Asiakas haluaa kampanjan poistettavan tai siirrettävän kesken kampanjan esimerkiksi ajankohtaisen uutissisällön vuoksi, pyrkii Julkaisija ensisijaisesti siirtämään kampanjan kyseisen Median toiseen osioon sen mukaisesti, missä on vapaata tilaa. Kampanjan siirto toiseen osioon on veloitukseton, mutta verkkokampanjan näyttötakuu ei ole tällöin voimassa ja siirto tehdään siihen osioon, jossa on vapaata tilaa. Jos Asiakas haluaa kampanjan poistettavan kokonaan kyseisestä Mediasta kesken kampanja-ajan, Julkaisija veloittaa 100 % kampanjan arvosta peruutusehtojen mukaisesti.

Paketteihin ostetuissa kampanjoissa Alma ei takaa näkyvyyttä kaikissa paketissa mainituissa Medioissa. Suoraan kohdemediaan ostetut kampanjat menevät pakettiin ostettujen kampanjoiden edelle ja mainokset näkyvät niissä paketin kohdemedioissa, joissa on tilaa.

13. Aineiston käyttöoikeus

Asiakas antaa Julkaisijalle oikeuden käyttää ja tarvittaessa tehdä muutoksia Aineistoon sen julkaisemiseksi tilausvahvistuksessa mainituissa tai muutoin sovituissa Medioissa. Asiakkaan Julkaisijalle toimittamaa Aineistoa ei palauteta. Mikäli Aineisto valmistetaan Celtra-työkalun avulla (Asiakkaan, tämän edustajan tai Julkaisijan toimesta), Aineistoa ei myöskään toimiteta Asiakkaalle vaan se jää kyseiseen järjestelmään.

14. Immateriaalioikeudet

Julkaisijalla on omistusoikeus ja kaikki oikeudet julkaisemiinsa Medioihin ja sen osiin. Nämä oikeudet kattavat mm. tekijänoikeuden tietokoneohjelmiin ja Asiakkaiden Aineistoista koottuihin tietokantoihin. Asiakkaan ilmoitukset tulevat ilman eri korvausta osaksi Julkaisijan tietokantoja. Ilmoitukset voidaan osana tietokantoja julkaista tietokantoja julkaistaessa. Julkaisijalla on omistus- ja tekijänoikeus Asiakkaalle valmistamaansa Aineistoon kuten ilmoitusoriginaaliin, eikä Asiakkaalla ole lupaa luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle tai muulla tavoin hyödyntää vastaavissa tuotteissa tai palveluissa ilman Julkaisijan antamaan kirjallista suostumusta.

15. Vastuu mainosten sisällöstä

Asiakas vastaa siitä, ettei Julkaisijalle toimitettu Aineisto ole voimassaolevien lakien, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräysten, Julkaisijan antamien ohjeiden, näiden ehtojen, muiden sopimusehtojen taikka hyvän tavan vastainen. Asiakas sitoutuu huomioimaan rajoitukset, jotka koskevat mm. mainontaa alaikäisille tai seuraavia mainoskohteita: alkoholi, tupakka, uhkapelit, lääkkeet, tuoteväärennökset ja piraattituotteet. Julkaisijalle on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, mikäli mainos on Julkaisijan tulkinnan mukaan edellä mainittujen vaatimusten vastainen.

Asiakas vastaa Aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että Aineiston esittäminen voi tapahtua kenenkään tekijänoikeutta, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta. Asiakas vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Asiakas vastaa kaikista tekijänoikeuden, patentti-, ja muiden immateriaalioikeuksien sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista ja niihin perustuvista muista vaatimuksista. Julkaisijan tulee saattaa tällaiset vaatimukset Asiakkaan tietoisuuteen, jonka jälkeen Asiakas yksin vastaa vaatimuksiin vastaamisesta ja niiden seuraamuksista.

Asiakas vastaa siitä, ettei sen toimittama Aineisto, sen käyttämät järjestelmät tai mainostagit aiheuta teknistä haittaa tai häiriötä verkolle, Almalle, muille asiakkaille tai Medioiden käyttäjille. Asiakas on velvollinen korvaamaan Aineiston, käyttämiensä järjestelmien tai mainostagiensa mahdollisesti aiheuttamat vahingot. Julkaisijalla on oikeus ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin ja käyttää valitsemiaan sähköisiä työkaluja varmistaakseen, että Aineisto vastaa Aineisto-ohjeita eikä sisällä kiellettyä sisältöä tai toiminnallisuuksia.

Julkaisija ei vastaa Asiakkaaseen tai kolmanteen nähden mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvat tässä kappaleessa mainittujen ehtojen rikkomisesta.

16. Julkaisijan oikeudet

Julkaisija pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä kampanjaa, mikäli Asiakas, Aineisto tai kampanja ei täytä mainospaikan vaatimia ehtoja. Medioilla saattaa olla tiettyjä asiakaskohtaisia rajoituksia.  

Julkaisijalla on oikeus muuttaa tarjoamiensa palveluiden valikoimaa, sisältöä, toimintaa ja kuvauksia. Asiakkaalla ei ole tässä kuvatuilla perusteilla oikeutta hyvitykseen.

17. Kilpaileva mainonta Mediassa

Julkaisijalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta sijoittaa kilpailevien yritysten mainontaa samaan Median osioon. Asiakassuhteen luottamuksellisuuden sekä mainospaikkojen rajallisuuden vuoksi Julkaisija ei voi antaa ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista. Mikäli päällekkäisiä kampanjoita esiintyy, niistä ei hyvitetä mitään.

18. Henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot

Medioiden käyttäjien yksityisyydensuoja ja käyttäjäkokemus ovat Almalle ensiarvoisen tärkeitä. Asiakas vastaa tässäkin yhteydessä käyttämistään järjestelmistä sekä edustajiensa ja alihankkijoidensa toimista kuin omistaan. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että sen yhteistyötahot ovat tietoisia näissä ehdoissa mainituista rajoituksista ja noudattavat niitä.

Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, näitä kappaleen 18 ehtoja sovelletaan kaikkiin Alman ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin siltä osin kuin niihin liittyy henkilötietojen käsittelyä Alman toimesta rekisterinpitäjänä toimivan Asiakkaan puolesta ja lukuun, tai henkilötietojen käsittelyä Asiakkaan toimesta rekisterinpitäjänä toimivan Alman puolesta ja lukuun. Rekisterinpitäjä on osapuoli, joka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Käsittelijä on osapuoli, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Yhteistyön luonteesta riippuen osapuoli voi samanaikaisesti olla joidenkin tietojen osalta henkilötietojen rekisterinpitäjä ja joidenkin tietojen osalta käsittelijä. 

Henkilötietojen käsittelyn kohde, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät kuvataan osapuolten välisessä sopimuksessa tai ennen tietojen käsittelyn aloittamista annetussa rekisterinpitäjän kirjallisessa ohjeistuksessa. Mikäli muutoin ei sovita, digimainonnan osalta käsittelyn tarkoitus on Asiakkaan mainoskampanjan kohdentaminen Alman Medioissa. Käsittelyn kesto rajoittuu sovitun kampanjan kannalta tarpeelliseen säilytysaikaan. Siltä osin kuin kohdentamiseen käytettävät tietoryhmät koostuvat Asiakkaan verkkosivustojen käyttöön liittyvistä tiedoista tai Asiakkaan asiakas- tai markkinointirekisterin tiedoista, toimii Asiakas rekisterinpitäjänä. Rekisteröityjen ryhmiä ovat tällöin Asiakkaan verkkosivustojen käyttäjät, asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. Alma toimii rekisterinpitäjänä siltä osin, kun kyse on Alman verkkosivustojen käyttöön liittyvistä tiedoista tai Alman asiakas- tai markkinointirekisterin tiedoista, mukaan lukien niiden perusteella muodostetut mainonnan kohderyhmät. Rekisteröityjen ryhmän muodostavat tällöin Alman verkkosivustojen käyttäjät, asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Ilman rekisterinpitäjän etukäteistä kirjallista ennakkohyväksyntää käsittelijä ei ole oikeutettu keräämään rekisterinpitäjän medioista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla medioita, niiden käyttäjiä tai käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen (mukaan lukien, muttei rajoittuen, tarkoitus määritellä käyttäjien kiinnostuksen kohteita tai tarkoitus kohdentaa verkkomainontaa kyseisille päätelaitteille muutoin kuin sovitun kampanjan yhteydessä). Alman Medioista kerättyjä tietoja ei saa hyödyntää Alman Medioiden ulkopuolella tapahtuvaan mainonnan kohdentamiseen. Asiakas saa kuitenkin käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kampanjansa tuloksien mittaamiseen (mainosnäytöt, tavoittavuus ja konversio). Tällöinkään kampanjasta kerättyä tietoa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten ad exchange –palveluntarjoajille, taikka yhdistää mihinkään muihin tietoihin. 

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä, kuten 25.5.2018 alkaen Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 (”Tietosuojasäännökset”).

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että sillä on lainmukainen käsittelyperuste ko. keräämilleen henkilötiedoille ja oikeus siirtää niitä käsittelijälle käsiteltäväksi. Lisäksi, rekisterinpitäjä vastaa siitä, että se noudattaa rekisterinpitäjälle Tietosuojasäännöksissä asetettuja velvollisuuksia ja rekisterinpitäjän käsittelijälle antamat kirjalliset ohjeistukset ovat Tietosuojasäännösten mukaisia.

Käsittelijä sitoutuu:

 • käsittelemään rekisterinpitäjältä saatuja rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän lukuun sekä kulloinkin voimassa olevien Tietosuojasäännösten mukaisesti;
 • käsittelemään rekisterinpitäjältä saatuja rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän kulloinkin antamien, Tietosuojasäännöksiin perustuvien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Mikäli muutoin ei sovita, yksinomaan nämä ehdot muodostavat käsittelijälle annettavat kirjalliset ohjeistukset;
 • ilmoittamaan viipymättä rekisterinpitäjälle, jos se katsoo, että rekisterinpitäjän kirjallinen ohjeistus rikkoo Tietosuojasäännöksiä;
 • varmistamaan, että henkilöt, jotka käsittelevät henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta;
 • toteuttamaan tekniset, fyysiset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen korkea turvallisuustaso ja suojellaan henkilötietoja luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, muutokselta tai luovuttamiselta, mukaan lukien kaikki tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa mainitut toimenpiteet;
 • huomioiden käsiteltävien tietojen luonne, auttamaan rekisterinpitäjää täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat Tietosuojasäännöksissä säädettyjen rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä esimerkiksi toimittamalla pyydettäessä rekisterinpitäjälle rekisteröidyn henkilötiedot koneluettavassa muodossa;
 • auttamaan rekisterinpitäjää varmistamaan, että Tietosuojasäännöksissä säädettyjä rekisterinpitäjän velvollisuuksia noudatetaan;
 • poistamaan käsittelyn tarkoituksen toteuduttua kaikki rekisterinpitäjältä saadut henkilötiedot paitsi jos ja siinä määrin kuin käsittelijään sovellettavassa pakottavassa Euroopan unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot. Osapuolet ymmärtävät, että varmuuskopioiden osalta tiedot poistuvat, kun uudemmat varmuuskopiot tallentuvat vanhempien kopioiden päälle;
 • ilmoittamaan viipymättä rekisterinpitäjälle saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta;
 • saattamaan rekisterinpitäjän saataville tiedot, jotka ovat tarpeen Tietosuojasäännöksissä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten; sekä
 • sallimaan rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset ja osallistumaan niihin;
 • ilmoittamaan rekisterinpitäjälle viranomaisten tietopyynnöistä henkilötietojen käsittelyyn liittyen, ellei se ole pakottavan sääntelyn vastaista.

Rekisterinpitäjä antaa käsittelijälle yleisen ennakkoluvan käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia. Käsittelijä vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Rekisterinpitäjällä on oikeus vastustaa tietyn alihankkijan käyttämistä, jolloin käsittelijä pyrkii käyttämään kaupallisesti kohtuullisia toimenpiteitä korvatakseen alihankkijan toisella. Jos em. muutosta ei voida toteuttaa, osapuolilla on oikeus päättää yhteistyö ilman korvausvelvollisuutta. Sopimuksen päättäminen ei vapauta Asiakasta maksuvelvollisuudesta ennen päättämistä toteutettujen toimenpiteiden osalta.

Rekisterinpitäjä hyväksyy, että sovittujen toimenpiteiden toteuttaminen voi edellyttää henkilötietojen siirtämistä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Käsittelijä sitoutuu huolehtimaan siitä, että siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuu Tietosuojasäännöksissä kuvattuja, laillisia tiedonsiirtomekanismeja käyttäen.

Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo tässä mainittuja ehtoja, kyseisellä osapuolella on oikeus keskeyttää kyseinen kampanja, jonka yhteydessä näitä ehtoja on rikottu, sekä kaikki muut Asiakkaan kampanjat missä tahansa Mediassa välittömin vaikutuksin sekä päättää kaikki Asiakkaan ja Alma-konserniin kuuluvien Julkaisijoiden väliset sopimukset ilman korvausvelvollisuutta. Mikäli yhteistyön päättäminen johtuu Asiakkaasta, Asiakas on velvollinen maksamaan kampanjasta täyden hinnan.

Kumpikin osapuoli vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista välittömistä vahingoista (ml. viranomaisten määräämät hallinnolliset sakot, rekisteröidyille maksetut vahingonkorvaukset sekä kohtuulliset asianajokulut), jotka johtuvat välittömästi siitä, että ko. osapuoli on käsitellyt henkilötietoja vastoin näitä ehtoja tai Tietosuojasäännöksissä asetettuja velvollisuuksia. Kumpikaan osapuoli ei vastaa menetetystä liikevoitosta tai muista välillisistä vahingoista.

Asiakas sitoutuu kampanjan päättyessä poistamaan mahdolliset retargetointi-kampanjassa käytetyt mainostagit, jotka viittaavat Alman sivustoille. Mikäli mainostagien poisto viivästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakas suorittaa Julkaisijalle viivästyskorvauksena 10.000 euroa kultakin alkavalta viikolta.

Tämän kappaleen 18 ehdot ovat voimassa niin kauan kuin Käsittelijä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun.

19. Kampanjan tulosten tallentaminen

Verkkokampanjoiden (mukaan lukien mobiili- ja videokampanjat) tulokset tallennetaan Alman verkkomainonnan tietopankkiin. Almalla on oikeus käyttää tietopankista saatavia tuloksia oman toimintansa kehittämisessä, markkinoinnissa ja myyntityössä.

20. Vastuu virheistä ja reklamaatiot

Julkaisijalla on oikeus ottaa sähköinen palvelu tilapäisesti pois käytöstä huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn takia. Julkaisija ei vastaa käyttökatkosten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Julkaisija ei vastaa virheistä, joita esiintyy Asiakkaan toimittamassa digitaalisessa tai muussa Aineistossa tai joita syntyy tällaista Aineistoa siirrettäessä.

Julkaisija vastaa virheistä ja viivästyksistä vain aineistoaikataulun mukaisesti vastaanotettujen virheettömien Aineistojen osalta. Julkaisijan suurin vastuu hyväksytyn ilmoituksen poisjäännistä, julkaisun viivästymisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen hinta. Ilmoituksen virheenä ei pidetä laadun vähäistä poikkeamaa käsikirjoituksesta, painolaadusta tai vedoksesta. Julkaisijan suurin vastuu muihin lehtiin toimitetusta Aineistosta on sen valmistusarvo.

Julkaisija ei vastaa missään tilanteessa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista.

Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta lehdessä tai sähköisen kampanjan päättymisestä. Muistutus laskutusvirheestä on tehtävä viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä.

21. Ylivoimainen este

Mainokset näytetään force majeure –varauksin eli kaikki ennalta arvaamattomat seikat kuten lakko, tekniset häiriöt, alihankkijoiden viivästykset sekä muut vastaavat Julkaisijan kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat, Julkaisijasta riippumattomat seikat, ovat Julkaisijan korvausvelvollisuuden ulkopuolella.

22. Luottamuksellisuus

Muut kuin Julkaisijan julkistamat yhteistyön ehdot, mukaan lukien yleisestä hinnastosta poikkeavat hinnat ja sovellettavat alennukset, ovat luottamuksellisia sopimuksen voimassaoloajan sekä 2 vuotta sen jälkeen. Kumpikaan osapuoli ei saa antaa tietoja sopimuksen sisällöstä ulkopuolisille. Tämän lisäksi osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tiedot, jotka on luottamuksellisiksi merkitty tai on muuten sellaisiksi luonteensa vuoksi ymmärrettävä (mukaan lukien toiselta osapuolelta saamansa henkilötiedot).

Salassapitovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen tietoon, joka

(a) on ollut vastaanottavan osapuolen hallussa ennen saman tiedon vastaanottamista toiselta osapuolelta, eikä tähän tietoon kohdistu salassapitovelvollisuuksia;

(b) on ollut yleisesti saatavilla tai muuten julkista, ellei tieto ole tullut julkiseksi tiedon vastaanottavan osapuolen näiden ehtojen rikkomisen johdosta;

(c) on vastaanotettu kolmannelta osapuolelta, eikä tähän tietoon kohdistu salassapitovelvollisuuksia;

(d) on itsenäisesti kehitetty käyttämättä toiselta osapuolelta vastaanotettuja materiaaleja tai tietoja; tai

(e) on luovutettava lain, asetuksen tai muun viranomaismääräyksen tai oikeudellisen määräyksen nojalla.

23. Ehtojen pätevyys

Jos jokin näihin ehtoihin sisältyvistä seikoista todetaan lainvoimaisella päätöksellä pätemättömäksi, ei sillä ole vaikutusta näihin ehtoihin muuten, ja pätemättömäksi todettu ehto korvataan ehtojen tarkoitusta lähinnä olevalla pätevällä ehdolla.

24. Sopimuksen ja mainostilan siirto

Julkaisijalla on oikeus siirtää sopimus oikeuksineen ja velvoitteineen Alma-konsernin sisällä toiselle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä yhtiölle, jolle Julkaisijan sopimukseen liittyvä liiketoiminta siirtyy. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai varaamaansa mainostilaa kolmannelle ilman Julkaisijan etukäteistä kirjallista suostumusta.

25. Sopimuksen voimassaolo

Kertaluonteinen ilmoitussopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua toteutetuksi.

Määräajaksi tehty sopimus on voimassa määräajan ja päättyy ilman irtisanomista määräajan viimeisenä päivänä. Vuosisopimus voidaan kuitenkin määräajasta huolimatta irtisanoa kumman tahansa osapuolen toimesta päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla kirjallisesti milloin tahansa sopimusaikana, jolloin lopullinen alennusprosentti määräytyy toteutuneen sopimuskertymän mukaan.

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jolloin sopimus päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

26. Sopimuksen purkaminen

Sopimus voidaan purkaa, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tai jättää täyttämättä sopimuksen ehtoja, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa huomautuksen siitä saatuaan. Julkaisijalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Asiakas viivästyy laskun maksamisessa suhteessa johonkin Alma-konserniin kuuluvaan yhtiöön tai joutuu konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai maksukyvyttömäksi.

27. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Julkaisijan ja Asiakkaan yhteistyöhön sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Julkaisijan ja Asiakkaan väliset riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

28. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 15.5.2018 ja korvaavat aikaisemmat Alman mediamyyntiä koskevat yleiset ehdot. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Julkaisijalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Medioiden yleisiä käyttöehtoja, näitä mediamyynnin yleisiä ehtoja, mediakohtaisia ehtoja ja käytäntöjä, hintoja sekä maksuperusteita. Uudistettuja ehtoja sovelletaan kaikkiin uudistettujen ehtojen julkaisemisen jälkeen sovittuihin sopimuksiin. Johtuen tietosuoja-asetuksen voimaantulosta, näitä ehtoja sovelletaan myös ennen ehtojen julkaisemista sovittuihin sopimuksiin siltä osin kuin kampanja jatkuu 25.5.2018 jälkeen.