Riskienhallinta

Alma Mediassa riskienhallinnan tehtävänä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallinta on osa Alma Median taloudellista raportointiprosessia ja yksi yhtiön tärkeimpiä sisäisiä valvontatoimenpiteitä. Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallinnan päävastuu on yhtiön hallituksella. Se käsittelee tärkeimmät tunnistetut riskit ja vastaa yhtiön riskinottohalukkuuden ja -sietokyvyn määrittämisestä. Tarkastusvaliokunta hyväksyy konsernin riskienhallintaperiaatteet ja seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokuutta. Valiokunta myös käsittelee johdon antamia tietoja merkittävistä riskeistä ja niille altistumisesta sekä suunnitelmia riskien minimoimiseksi.

Toimitusjohtaja, johtoryhmä ja muu konsernin johto kaikilla organisaatiotasoilla vastaavat päivittäisen riskienhallinnan toteuttamisesta. Kussakin liiketoimintayksikössä on yksikön johtoryhmään kuuluva vastuuhenkilö, joka vastaa riskienhallinnasta ja toimenpiteiden raportoinnista.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Alma Mediassa riskiksi on määritelty tapahtuma tai asia, joka estää strategisen, operatiivisen tai taloudellisen tavoitteen saavuttamisen. Riskit on luokiteltu strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Strategiset riskit

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat painetun median osalta lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, mainosmyynnin pysyvä väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mediamyynnin kehitykseen.

Mediamyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, muun muassa Baltian ja muun Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden ennakoitua hitaamman kehittymisen, liiketoiminnan kehittymisen sekä taloudellisen kasvun osalta.

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella.

Operatiiviset riskit

Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen. Tietotekniikan ja -liikenteen riskejä arvioidaan ja hallitaan konsernin ICT-organisaation ja liiketoimintayksiköiden yhteistyöllä sekä yhteistyökumppanien kanssa. Erityisesti verkkoliiketoiminnan teknistä toimivuutta ja haavoittuvuutta seurataan koko toimialalla tarkoin.

Painotoiminnassa on tärkeää ennalta ehkäistä toiminnan keskeytymisiä hyvällä johtamis- ja turvallisuuskulttuurilla sekä ohjeistuksella. Mahdollisiin keskeytyksiin varaudutaan varapainosuunnitelmilla.

Rahoitusriskit

Konsernin rahoituksesta vastaa konsernin talous- ja rahoitusjohtaja. Konsernin keskitetty rahoitustoiminto hoitaa kaikkien konserniyhtiöiden operatiivista rahoitustoimintaa. Toiminto pitää sisällään maksuliikenteen hoidon, likviditeetin hallinnan, varainhankinnan ja sijoittamisen. 

Pitkäaikaisessa rahoituksessa käytetään pääomamarkkinajärjestelyjä. Kassan ylijäämä sijoitetaan konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti vakavaraisiin, alle vuoden mittaisiin sijoitusinstrumentteihin.

Alma Median rahoitusriskejä on kuvattu kattavammin konsernitilinpäätoksen liitetiedoissa.


RiskiRiskin määritelmäRiskiä vähentävät toimet 

Strategiset riskit

   

Mediakäytön muutos

Toimialan muutos mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Tuote- ja palvelukehityksen kyky arvioida kulutuskäyttäytymisen muutoksia tai panostaa oikeisiin teknisiin palveluratkaisuihin.

Liiketoiminnan kehittäminen asiakastarve edellä. Digitaalisen liiketoiminnan kilpailukykyä edistävät toimenpiteet. Riittävät investoinnit ja resurssit tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Painetun median kehitys

Tilaaja- ja lukijamäärien merkittävä lasku, mainosmyynnin pysyvä vähentyminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu.

Vuorovaikutteisen media-lukijasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen, asiakastyytyväisyyttä mittaavat tutkimukset, yhteistyö Almassa sisällöntuotannossa, sisältömyynnissä ja mainosmyynnissä, tukitoiminnoissa ja tuotekehityksessä. Oma jakeluverkosto sekä jakelukumppanuuden ja kustantajayhteistyö.

Aikakauslehtien ryhmätilaukset

Muutokset suurimpien talouden ja tekniikan aikakausilehtien ryhmätilauksissa.

Asiakastyytyväisyystutkimukset ja palvelun jatkuva kehittäminen tulosten mukaan yhdessä ryhmätilaajien kanssa.

Talouden suhdannevaihtelut

Mainonnan merkittävä osuus liikevaihdosta sekä sen herkkyys yleisestä talouden suhdannevaihtelusta.

Palveluliiketoiminnan kehitys, jatkuva toimintaympäristön analysointi ja seuranta, valmiudet rakenteellisiin muutoksiin tarvittaessa, nykyliiketoiminnan aktiivinen kehittäminen, tulonlähteiden monipuolistaminen, liiketoiminnan maantieteellinen hajauttaminen.

Lainsäädännön muutokset

Tietosuojaa, postijakelua ja verotusta koskevat mahdolliset lakimuutokset.

Sisäinen koulutus, säädösten seuranta, prosessien rakentaminen lainsäädännön vaatimiin muutoksiin organisaatiossa.

Maakohtaiset riskit

Liiketoimintoihin liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta. Maantieteellinen jakauma ja kansainvälistyminen myös vähentää kotimaahan sisältyvää maariskiä.

Jatkuva markkinakehityksen analysointi, konserni- ja maakohtaisten riskien seuranta ja analysointi.

Operatiiviset riskit

   

Tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt

Tietoverkon toimintavarmuus.

Valmiussuunnitelmat, hajautetut palvelinratkaisut, pilveistäminen, riittävän osaamisen varmistaminen.

Kyberriskit

Riski joutua tietoturvahyökkäysten ja datavarkauksien kohteeksi.

Valmiussuunnitelmat ja riskienhallintatoimet, riittävän osaamisen varmistaminen, vakuuttaminen.

Painotoiminnan keskeytyminen

Painotoiminta häiriintyy onnettomuuden, mekaanisen vian tai tietojärjestelmävirheen vuoksi.

Valmius- ja palautumissuunnitelmat, varajärjestelyt, asiakasviestintä, valmiudet kriisiviestintään.

Osaaminen

Teknologian kehittymisen ja vaativuuden myötä kasvanut riski saada ja ylläpitää riittävää osaamista.

HR-strategia, avainhenkilöiden sitouttaminen, lisäresurssoinnit ja trainee -ohjelmat, työhyvinvointi.

Rahoitusriskit

   

Jälleenrahoitusriski

Yhtiö ei pysty uusimaan erääntyviä rahoitussopimuksia.

Rahoituspolitiikka, rahoitussuunnitelma ja -sopimukset, riittävän pitkä lainojen maturiteetti ja riittävä omavaraisuusaste.

Likviditeettiriski

Yhtiö ei lyhyellä aikavälillä pysty suorittamaan erääntyviä velvoitteita.

Rahoituspolitiikka, riittävän suuruiset rahoituslimiittisopimukset.

Korko- ja valuuttariskit

Koron tai valuutan muutos aiheuttaa merkittävän vaikutuksen yhtiön tulos- tai taseasemaan.

Rahoituspolitiikkaa ja siinä määritellyt suojausperiaatteet.